ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van www.woontante.com en in de winkel aan de Van Woustraat 165, 1074 AK te Amsterdam hierna aan te duiden als “Woontante” en op alle met de klant, van welke aard dan ook, gesloten overeenkomsten. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Woontante overeengekomen worden.
1.2 Onder “klant” wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, dan wel een ieder die met Woontante een overeenkomst aangaat, mondeling danwel schriftelijk of wil aangaan, of voor wie Woontante een aanbieding doet of een levering of prestatie verricht.
1.3 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
1.4 Door Woontante verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk enz. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.
1.5 Verkoop van de aanbiedingen zijn mogelijk zolang de voorraad strekt.
1.6 De contactgegevens van Woontante zijn hier te vinden.

2. Bestellen
2.1 Bij bestellingen speciaal op verzoek van de klant kunnen aanbetalingen gevraagd worden. Deze aanbetalingen kunnen gebruikt worden voor het transport van de artikelen naar de winkel. Wanneer dit eenmaal is geschied, dan kan een deel van de aanbetaling niet meer voor restitutie vatbaar zijn.
2.2 Woontante behoudt ten allen tijde het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren. Voorts kunnen daaraan extra voorwaarden, zoals verzekerde verzending of afhalen, te verbinden.
2.3 De verzending vindt plaats door een pakketdienst en eigen transport. Deze kosten worden vooraf aan u doorgegeven en dienen door u betaald te worden.
2.4 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Woontante uw bestelling in behandeling heeft genomen en volledige betaling heeft ontvangen.
2.5 Speciale bestelling, die buiten de reguliere collectie vallen, kunnen na betaling niet meer tegen contanten worden omgeruild. Artikel 7 is op deze artikelen niet van toepassing.

3. Prijzen
3.1 De prijzen op de website van Woontante zijn de actuele prijzen voor online bestellingen. De prijzen in nieuwsbrieven kunnen daarvan afwijken vanwege speciale aanbiedingen die alleen voor een bepaalde periode of onder bepaalde condities gelden. Wijzigingen in prijs evenals het publiceren van foutieve prijzen en model voorbehouden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
3.2 De genoemde prijzen op de site zijn exclusief de getoonde decoratiematerialen zoals bijv. kaarsen, bloemen, wijn en andere decoratiematerialen.
3.3 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Woontante bevoegd de op de website vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
3.4 Alle prijzen zijn inclusief BTW, doch exclusief kosten van verpakking en verzending.
3.5 Woontante is ook na de totstandkoming van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.

4. Levering
4.1 Woontante bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien u bijzondere vervoerswensen heeft, komen de eventuele extra kosten voor uw rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd.
4.2 Per bestelling worden verpakkings- en verzendkosten in rekening gebracht.
4.3 Woontante levert de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging ontvangt u hierover uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan van de verwachting van vertraging een bericht van Woontante. U heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven kalenderdagen na verzending van het vertragingsbericht de bestelling zonder kosten schriftelijk te annuleren. Vindt die annulering niet (tijdig) plaats, dan wordt u geacht met de vertraging in te stemmen.
4.4 Iedere bestelling wordt in één keer verstuurd. Woontante voert geen naleveringen uit, tenzij uitdrukkelijk onderling schriftelijk is overeengekomen.
4.5 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Woontante in overleg met u trachten een zowel wat prijs als kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren.
4.6 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 7 dagen na de ingeplande bezorgdatum of ontvangst van uw bestelling bij ons melden via e-mail of telefoon en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.
4.7 Indien een bestelling beschadigd is geleverd, dan dient u binnen drie kalenderdagen ons hierover te berichten via e-mail met bijgevoegde foto’s van de beschadiging. Wij kunnen hiermee dan contact opnemen met de vervoerder om vervolgens een passende oplossing aan u voor te stellen.
4.8 De klant heeft altijd de mogelijkheid om het artikel eerst persoonlijk te bekijken in de winkel, voordat dit geleverd wordt. Indien de klant van deze mogelijkheid afziet, zullen de medewerkers van Woontante het te leveren artikel met groots mogelijk zorg controleren alvorens aflevering. Enige oneffenheden e.d. die in het artikel verwerkt zijn, worden geacht karakteristiek te zijn voor het betreffende artikel. Dit kan nimmer een grond zijn als tekortkoming in de levering.

5. Betaling
5.1 U dient de bestelling vooraf in zijn totaal te betalen via bankoverschrijving danwel in de winkel per pin of contant, inclusief de door Woontante berekende verpakkings- en verzendkosten.
5.2 U dient per bankoverschrijving in navolging van via e-mail uiteengezette voorwaarden te betalen.
5.3 Eventueel is het mogelijk om een deel bij bezorging plaats te laten vinden. Dit dient vooraf onderling overeengekomen te worden.
5.4 In het geval dat de koop tijdens de bezorging door de klant wordt geannuleerd, kunnen de gemaakte bezorgkosten niet voor restitutie vatbaar zijn.
5.5 Indien Woontante toestaat dat op rekening wordt betaald, geldt een betalingstermijn van 7 kalenderdagen na factuurdatum.
5.6 Indien u niet (tijdig) betaalt, bent u de wettelijke rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 45,- verschuldigd. Woontante kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst per brief of e-mail ontbinden.

6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Woontante, totdat u aan al uw (betalings-) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.
6.2 Woontante is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van Woontante zijn gebleven bij u weg te (laten) halen en te verkopen. Alle daardoor gemaakte kosten worden op u verhaald.
6.3 De inhoud die via de website getoond wordt is eigendom van Woontante. Dit omvat o.a. afbeeldingen, logo’s, ontwerpen, layout etc. Herproductie hiervan is onder iedere omstandigheid verboden, tenzij er door Woontante uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is gegeven.

7. Retourrecht
7.1 Woontante biedt de service om reeds gekochte artikelen eventueel te ruilen. Zie hier de voorwaarden van de service m.b.t. retouren van artikelen die in de winkel zijn aangeschaft.

8. Bewaring
8.1 Eventuele gekochte en (deels) betaalde goederen kunnen op verzoek van de klant opgeslagen worden door Woontante. Hiervoor geldt een standaard termijn van 14 kalenderdagen. Eventueel kunnen hier extra bewaarkosten voor worden gerekend.
8.2 In afwijking van artikel 8.1 genoemde termijn en kosten kan er onderling een andere termijn danwel kostenberekening worden overeengekomen.
8.3 Mocht de klant het gekochte en (deels) betaalde goed na de (afgesproken) termijn niet hebben opgehaald danwel de bezorging niet hebben kunnen laten plaatsvinden, dan worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht.
8.4 Indien ontvangst door de klant, na 3 maal door Woontante hetzij mondeling danwel schriftelijk getracht herinnerd te zijn nog steeds niet hebben plaatsgevonden, dan valt het eigendom over het goed van de klant terug naar Woontante.
8.5 Gevonden voorwerpen bij Woontante worden 14 kalenderdagen bewaard, hierna valt de eigendom ervan naar Woontante en is zij gerechtigd in alle rechte over deze voorwerpen te beschikken.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Woontante is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare kwaliteit van de producten.
9.2 De aansprakelijkheid van Woontante is beperkt tot het bedrag van de terzake verzonden factuur.
9.3 Woontante is niet aansprakelijk voor enige (gevolg) schade die door een product is ontstaan.

10. Geschillen
10.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Woontante is gevestigd bevoegd, tenzij Woontante voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest